ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.1, No.2

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2021.04.01

 1. HU SHINING IJODIY FAOLIYATINING ASOSIY BOSQICHLARI VA FALSAFIY QARASHLARINING SHAKLLANISHI

  Authors: Sulaymonov Z.B.

 2. TYPES OF ENVIRONMENTAL THREAT: PROBLEM AND SOLUTION

  Authors: М. А. Azizova

 3. ROZIYUDDIN CHAG’ONIYNING MASHARIQU-L-ANVOR ASARIDAGI BOBLAR TARTIBI

  Authors: Boboxodjayev Sa'dulla

 4. SHIMOLIY AFG‘ONISTON O‘ZBEKLARI ETNOGRAFIK LEKSIKASINING TARIXIY-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Authors: Muhammad Humayun Nadim

 5. О ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫКОВЫМИ ФАКТОРАМИ

  Authors: Исакова Нодира Али кизи

 6. MAVLAVIY ABDURASHID JAVHARIY HAYOT YO‘LI VA IJODIY MEROSI

  Authors: Sebg‘atulloh Javhariy

 7. ARAB LUG‘ATSHUNOSLIGINING RIVOJLANISHI VA ABU HILOL AL-ASKARIYNING UNGA QO‘SHGAN HISSASI

  Authors: Aziz Muhammadjonov

 8. DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA UMUMDEKLARATSIYALASH TIZIMINING OBYEKTIV ZARURIYATI

  Authors: Iskandarov Toyirjon Amanovich

 9. GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH ISHLARINI TIZIMLI TASHKIL ETISH ORQALI XAVFSIZLIKNI OSHIRISH

  Authors: Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich Yaxyoeva Madina Qo'chqorovna

 10. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

  Authors: Тошева Мухаббат Махкамовна

 11. NUROTA GILAMDO’ZLIK MAKTABI TADQIQOTLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR

  Authors: Tashmurodov Ravshan Suvanovich

 12. MAKTAB GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI

  Authors: Otabek Qo‘ziyev Cho‘liyevich

 13. THE IMPACTS OF INTERNATIONAL TRADE AND FINANCIAL DEVELOPMENT ON ECONOMIC GROWTH WITH PARTICULAR REFERENCE TO AFGHANISTAN

  Authors: Lajmeer Afghanzai ibn Bazmeer

 14. MINING INDUSTRY IN AFGHANISTAN

  Authors: Ahmad Monir Hamrah ibn Ghaibullah Tug‘unoy Mamajonova

 15. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПРОГНОЗА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

  Authors: Куйлиева Ферузахон Алишеровна Дошанова Малика Юлдашовна Тухтаназаров Дилмурод Солижонович

 16. O’ZBEKISTON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA TURIZMNING AHAMIYATI

  Authors: Salimov Muxtor Ali Maxmayoqub o'g'li Ulug'murodova Feruza Mardon qizi