ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Boya Duyarlı Güneş Pillleri için Karbazol Tiyofen Türevli Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.16, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 179-188

Keywords : Karbazol; Suzuki-Miyaura; Boya Duyarlı Güneş Pilleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada ilk olarak, karbazol başlangıç maddesi kullanılarak, N-bromo süksinimid ile bromlama reaksiyonu yapılmış ve 3,6-dibromokarbazol (II) elde edilmiştir. Daha sonra, 3,6-dibromokarbazol (II) ve oktil bromür kullanılarak alkilleme reaksiyonu yapılmış ve 3,6-dibromo-9-oktilkarbazol (III) elde edilmiştir. Son aşamada ise Suzuki-Miyaura çapraz kenetlenme reaksiyonu ile farklı arilboronik asitler kullanılarak, D-A sistemine uygun literatürde olmayan yeni karbazol türevli maddeler 3,6-bis-benzo[b]tiyofen-2-il-9-oktil-9H-karbazol (IV) ve 3,6-bis-(5-kloro-tiyofen-2-il)-9-oktilkarbazol (V) sentezlenmiştir. Sentezlenen bu maddelerin yapıları 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopik yöntemler kullanılarak aydınlatılmıştır. Ayrıca yeni sentezlenen IV ve V numaralı moleküllerin, boya duyarlı güneş pillerinde (BDGP) boya malzemesi olarak kullanımı da araştırılmıştır. Bunun için BDGP-IV ve BDGP-V kodlu piller hazırlanıp, elektriksel karakterizasyonları yapılmıştır.

Last modified: 2021-06-06 20:12:46