ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

UYG‘UR TILIDAGI O‘SIMLIK NOMLARIDA ARABIZMLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 275-287

Keywords : arabizm; qomusiy bilimlar; “Kitobu s-saydana fi-t-tib”; Susrut; Qirotus;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada uyg'ur tilidagi ba'zi arabizmlar haqida mulohaza yuritiladi. Uyg‘ur tili ham barcha turkiy tillar kabi o‘zining morfemik, morfologik, leksik-semantik, grammatik , sintaktik , stilistik o‘ziga xos tizimiga ega bo‘lgan qadimiy tillardan biri hisoblanadi.

Last modified: 2021-07-28 14:40:03