ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAQSUD SHAYXZODA SHE’RIYATIDA OZARBAYJON VA O‘ZBEKISTON MADHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 683-688

Keywords : vazn; poetik so‘z; poetik obraz; tashbih; talmeh; estetik ta’sirchanlik; mahorat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ikki xalq farzandi Maqsud Shayxzodaning Ozarbayjon va O‘zbekistonga bag‘ishlangan she'rlari tahlil qilinadi. Shuningdek, she'rning hayotiyligini, ta'sirchanligini ta'minlagan badiiy san'atlar haqida fikr bildriladi. Badiiy adabiyotning umuminsoniy qadriyatlarni tarannum etish, millatlarni, xalqlarni ezgulik yo‘lida birlashtirishdek bosh vazifasi haqida so‘z yuritiladi.

Last modified: 2021-10-29 14:42:17