ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ORTIQCHALIK TAMOYILINING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O`RGANILISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 945-951

Keywords : ortiqchalik tamoyili; pleonazm; tavtоlogiya; pleonastik birliklar; affiksal pleonazmlar; fonetik ortiqchalik; lingvopragmatika.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola ortiqchalik tamoyilining tilshunoslikda o`rganilish tarixini yoritishga bag`ishlangan bo`lib, pleonazm hodisasi haqida antik davr tilshunoslari tomonidan keltirilgan turlicha qarashlar bayoni bilan boshlangan.. Shuningdek, tilshunos olimlarning pleonazmlar ustida atroflicha olib borgan izlanishlari, ba'zi o`rinlarda esa ularning bir-biriga qarama-qarshi bo`lgan fikrlari ham qayd etib o`tilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:41:44