ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG’ICH SINFLARDA SAMARALI BILIM BERISH MAQSADIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITALARIDAN FOYDALANIB DARSNI TASHKIL ETISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 262-266

Keywords : ta’lim; tarbiya; axborot kommunikatsiya texnologiyalari; elektron taqdimotlar; ko’rgazmalar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimini takomillashtirishga qaratilgan, hozirgi kunda keng qo'llaniladigan kompyuter texnologiyalaridan foydalanib darsni tashkil qilish, natijada samarali bilim berish haqida fikrlar yuritilgan.

Last modified: 2021-11-19 08:24:30