ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ ?РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА?

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 154-159

Keywords : зміни; напрям; діяльність; реструктуризація; підприємство.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито теоретичні основи дефініції ?реструктуризація підприємства?, охарактеризовано мету та цілі проведення реструктуризації. Метою статті є аналіз та узагальнення теоретичних засад поняття ?реструктуризація підприємства?, а також систематизація мети та цілей проведення реструктуризаційних заходів. Для досягнення поставленої мети у статті використано методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу. В статті визначено, що сьогодні не існує єдиної думки щодо трактування дефініції ?реструктуризація підприємства?. Аналіз суперечливих поглядів різних науковців дав змогу зробити висновок, що реструктуризація підприємства є багатоаспектним та широким поняттям, яке вимагає детального дослідження та глибшого вивчення. Об?рунтовано, що реструктуризація підприємства ? це процес комплексних заходів, спрямованих на ефективне функціонування суб’єкта господарювання і виступає своєрідним каталізатором успіху діяльності організації. Проведений аналіз досліджень науковців дав змогу визначити, що мета проведення реструктуризаційних змін на підприємстві є досить різноманітною та залежить від економіки країни, факторів ринкового середовища, життєвого циклу підприємства, але кінцевий результат зводиться або до підвищення ефективності діяльності підприємства, або до забезпечення виживання на ринку. Детальний аналіз цілей проведення реструктуризації дав змогу виділити дві основні групи: державні та локальні. Своєю чергою, до локальних віднесено: правові, управлінські, економічні, технологічні, фінансові, виробничі, техніко-технологічні, структурні та соціальні. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення статті мають прикладне значення та можуть бути використані в будь-якій економічній діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання. Дослідження мети та цілей проведення реструктуризації стало під?рунтям до визначення у подальших дослідженнях різноманітності класифікаційних ознак реструктуризаційних перетворень підприємства.

Last modified: 2016-07-06 19:23:22