ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.7, No.1

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2018-03-25

 1. Rus Düğünlerindeki Farklı Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Zafer Altun

 2. Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları

  Authors: Nadir Çeliköz; Selin Bulut; Mine Çeliköz

 3. Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Malatya İl Örneği

  Authors: Dilek Kırnık; Ezlam Pepeler; Ramazan Özbek

 4. Kadınlarda Çocukluk Dönemi Mutluluk Anıları ile Ebeveynlik Rollerine Ilişkin Kendilik Algısı

  Authors: Hasan Yılmaz; Müjgan Ülker

 5. Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Doyumları, İyimserlik ve Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi

  Authors: Selahattin Avşaroğlu; Hülya Okutan

 6. SİVİLLEŞME ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / THE SCALE OF CIVILIZATION PERCEPTION: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

  Authors: Rüştü YEŞİL

 7. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ / DETERMINE OF THE PERCEPTIONS ABOUT MEDIA CONCEPT OF HIGH SCHOOL

  Authors: Ahmet Naci ÇOKLAR; Hakkı BAĞCI

 8. KİŞİLERARASI DUYARLILIK İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL SENSITIVITY AND INTERNET ADDICTION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

  Authors: Gazanfer ANLI

 9. KIRGIZ ATASÖZLERİ IŞIĞINDA AİLE KURUMU / FAMILY INSTITUTION IN LIGHT OF KYRGYZ PROVERBS

  Authors: Mustafa KÖYLÜ; Mirgül BEKMURZAYEV

 10. THE SENSE of COMMUNITY at UNDERGRADUATE SCHOOL STUDENTS

  Authors: Saadet Kuru ÇETİN; K. Funda NAYIR

 11. أحكام اإلجهاض وضوابط الغرة فيه / ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW TERMINATION OF PREGNANCY AND THE PRINCIPLES OF ĞURRA

  Authors: Ali YÜKSEK

 12. ZAYIF HADİSİN EPİSTEMİK DEĞERİ / EPISTEMIC VALUE OF WEAK HADITH

  Authors: Muhittin DÜZENLİ

 13. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ: MARS YÖNTEMİ İLE BİR İNCELEME / DETERMINATION OF MACROECONOMIC INDICATORS AFFECTING FOREIGN EXCHANGE RATES IN TURKEY: AN EXAMINATION WITH MARS METHOD

  Authors: Mustafa Tevfik KARTAL; Serpil KILIÇ DEPREN; Özer DEPREN

 14. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA SÜRECİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ BAĞLAMINDA EMEKLİLİK ÖNGÖRÜLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Authors: Aynur YUMURTACI

 15. MİKRO FİNANS UYGULAMASININ YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ / THE IMPACT OF MICROFINANCE ON POVERTY: EVİDENCE FROM KYRGYZSTAN

  Authors: Kadırbek SULTAKEEV; Metin BAYRAK

 16. THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON LEADERSHIP STYLES

  Authors: Burcu AYDIN

 17. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLE DUYGUSAL ZEKÂ VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: İbrahim DURAK

 18. DEĞER MAKSİMİZASYONU İÇİN DEĞER TEMELLİ YÖNETİM İLE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ: BIST’DA BİR UYGULAMA

  Authors: Oğuzhan ECE

 19. MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE PROFESYONELLEŞMENİN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Ali ACARAY; Mustafa SAVCI

 20. TÜRK YEREL YÖNETİMLERİNDE CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME YAKLAŞIMLARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN BÜTÇELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

  Authors: Deniz ŞAHİN DURAN; Yusuf TEMÜR

 21. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 2017-ЖЫЛКЫ ПРЕЗИДЕНТТИК ШАЙЛООДО СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ: “FACEBOOK” МИСАЛЫНДА

  Authors: А. О. МАКСҮДҮНОВ

 22. TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNDE TELEVİZYON DİZİLERİ FAKTÖRÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

  Authors: Pınar Özgökbel BİLİS; Ali Emre BİLİS; Meerim SYDYGALİEVA

 23. 15 TEMMUZ ÖNCESİ FETÖ MEDYASINDA PSİKOLOJİK SAVAŞ GAZETECİLİĞİ

  Authors: Haluk ÖLÇEKÇİ

 24. TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİ ERGENLERİN GELECEĞE DAİR UMUT DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Authors: Mehmet KANAK; Mustafa ÖZEN

 25. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FUNCTIONING OF THE ADMINISTRATIVE SYSTEM AND THE NATIONAL AUTHORITY OF GOVERNMENTS (EMPHASIZING THE ISLAMIC PERSPECTIVE)

  Authors: Mahtab JAFARI

 26. YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Authors: Şerife PEKKÜÇÜKŞEN

 27. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАПИТАЛА В ПРОЦЕССЕ РАСШИРЕНИЯ ТУРЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ / DIRECT CAPITAL INVESTMENTS IN THE OPENING PROCESS OF TURKEY TOWARDS THE SOUTH CAUCASUS

  Authors: Hakan ARIDEMİR

 28. TURİZMDE KÜRESEL ETİK KODLARIN UYGULANMA DÜZEYLERİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA*

  Authors: Cenk Murat KOÇOĞLU; Muharrem AVCI

 29. TEMALI OTELLERDE KONAKLAYAN TURİSTLERİN DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ: BOTEL ÖRNEĞİ

  Authors: Lütfi ATAY; Buse ÇETİ

 30. SAKARYA’YI ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE YÖRESEL MUTFAK MEMNUNİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

  Authors: Serkan ŞENGÜL; Oğuz TÜRKAY

 31. THE EFFECT OF EMPOWERMENT ON EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION: A RESEARCH ON KONYA INDUSTRIAL ZONE

  Authors: Mehmet ULUTAŞ

 32. EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

  Authors: Harun CEYLAN; Zeynep ÇATALBAŞ

 33. OSMANLI HUKUKUNDA İBRA TÜRLERİ

  Authors: Mehmet AYKANAT