ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.7, No.2

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2018-04-15

 1. Bir Realist Halk Hikâyesi: Hikâye-i Mansûr

  Authors: Yılmaz IRMAK; Mehmet Emin BARS

 2. Dini Kahramanlık Destanları Üzerine

  Authors: Aybeniz RAHİMOVA; Halide Gamze İnce YAKAR

 3. Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Kazanımlarına Etkisine İlişkin Farklı Değişkenlere Göre Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

  Authors: Vedat AKTEPE; Abdulkadir UZUNÖZ; Mevlüt GÜNDÜZ

 4. Prospective Teachers’ Perceptions About Concept of Middle East Through Word Association Test

  Authors: Halil TOKCAN; Yavuz TOPKAYA

 5. Türkiye Yükseköğretim Tarihinden Bir Kesit: Türk Yurdu Dergisinde Üniversite Tartışması (1956-1961)

  Authors: Ahmet VURGUN; Sinan ATEŞ

 6. Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Dîn Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu

  Authors: Vefa TAŞDELEN

 7. Prevention of Illegal Trafficking and Transfer of Cultural Properties in The Light of United Nations Conventions

  Authors: Ali Rıza TÖNGÜR

 8. Namaz İbadetinin Tarihi Süreci

  Authors: Ali YÜKSEK

 9. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Kırgızistan Ekonomisinde Geçerliliği; ARDL Sınırlar Testi Yaklaşımı

  Authors: Galip Afşin RAVANOĞLU; Aziz BOSTAN; Alper YILMAZ

 10. Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme

  Authors: Ayşegül BAYKUL

 11. The Nexus Among Fiscal Policies, Fiscal Decentralization, and Economic Performance: Joint Effect of Globalization and Institutional Quality

  Authors: Mehmet Kenan TERZİOĞLU

 12. Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü

  Authors: Sezen BOZYİĞİT; Canan MADRAN

 13. Algılanan Örgütsel Adalet ve İşte Var Olamama (Presenteeism) İlişkisinde Stresin Aracı Rolü

  Authors: A. Asuman AKDOĞAN; Yasemin Kaya HARMANCI; Ali BAYRAM

 14. Kontrol Odağı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: KTMÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Hasan GÜL; Aysuluu BEYŞENOVA

 15. Muhasebe Eğitimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Muhasebe Uygulamalarına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

  Authors: Emin YÜREKLİ; Bilal SOLAK

 16. Taşeron Olarak İstihdam Edilen Tıbbi Sekreterlerin Kişisel Özelliklerinin Kurumsal İtibar Algıları Üzerine Etkisi

  Authors: Şefik ÖZDEMİR; Serap TAŞKAYA

 17. Algılanan Sosyal Kaytarmanın Örgütlerde Çatışma Eğilimine Etkisi

  Authors: Sibel AYDEMİR

 18. Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi

  Authors: Yavuz DEMİREL; Enes Uğur TOHUM

 19. İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Tükenmişliğin Aracılık Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Çalışma

  Authors: İlhami YÜCEL; Daimi KOÇAK

 20. Occupational Burnout at the American University of Central Asia in Kyrgyzstan

  Authors: Anara MOMUNALIEVA; Celaleddin SERINKAN

 21. Örgütsel Adalet Algısı’nın Çalışanların İş Doyumu ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi

  Authors: Mehmet ULUTAŞ

 22. Duygusal zekanın profesyonelleşme üzerine etkisi: Muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma

  Authors: Mustafa SAVCI; Ali ACARAY

 23. Use of Election Music for Propaganda and The Song “DOMBIRA” Sample in The Local Elections 2014

  Authors: Cavit YAVUZ; Selçuk KÜPÇÜK

 24. Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Algıladıkları İstismarı Yordamada Algılanan Anne Baba Tutumları ve Boyun Eğici Davranışlar

  Authors: Hatice KUMCAĞIZ; Oya Sevcan ORAK; Cengiz ŞAHİN

 25. Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne Başvuran Şiddet Mağduru Kadınların Başvuru Durumları ve Gereksinimleri

  Authors: Hatice KUMCAĞIZ; İlknur AYDIN AVCI; Tuğba TALAY; Senem GÜRKAN; Damla Nur KİNSİZ

 26. Kadınlarda Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Authors: Hasan YILMAZ; Müjgan ÜLKER; Ahmet Selçuk YILMAZ

 27. Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

  Authors: Serpil PEKDOĞAN; Kayhan BOZGÜN

 28. Evli Bireylerin Problem Çözmede Kullandıkları Yaklaşımlar ve Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki

  Authors: Hasan YILMAZ; Rahime İlketenci; Ahmet Selçuk Yılmaz; Cildız Mamirova

 29. Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler

  Authors: Tülay ORUÇ; Erdal BAYRAKÇI

 30. Güven Araştırmaları Güvenilir mi? Sosyal Güven Araştırmalarının Yöntemine İlişkin Eleştirel Bir Yaklaşım

  Authors: İslam CAN

 31. 1898 Fergana Olayları ve II. Abdulhamid Han

  Authors: Ebubekir GÜNGÖR

 32. Turistlerin Boş Zaman Motivasyonunu ve Tatminini Etkileyen Faktörler: BELDİBİ Örneği

  Authors: Gülseren YURCU; Murad Alpaslan KASALAK; Zeki AKINCI

 33. Kırsal Turizmde Yenilik ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: KOCAELİ/KARTEPE Örneği

  Authors: Ezgi ASLAN; Sibel SÜ ERÖZ

 34. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri İnternet Sitelerinde Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünlerinin Tanıtılması

  Authors: Seda ŞAHİN; Özcan ÖZDEMİR

 35. Yavaş Şehirlerin (CITTA-SLOW) Pazarlanması: GÖYNÜK Örneği

  Authors: Burhanettin ZENGİN; Koray GENÇ

 36. Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların İşe Tutkunluğa Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği

  Authors: Kansu GENÇER; Tuğrul AYYILDIZ

 37. Tüketicilerin Ramazan Ayında Televizyonlardaki Yiyecek-İçecek Reklamlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

  Authors: Göksel Kemal GİRGİN

 38. Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması; Arhavi Meslek Yüksekokulu Örneği

  Authors: Ceyhun AKYOL; Burhanettin ZENGİN; Süleyman AKKAŞOĞLU; Şevki ULAMA

 39. Paket Tur Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Kalitesinin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Yurt Dışı Paket Tur Satın Alan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Ömer Zafer GÜVEN

 40. Mersin-Erdemli Çeşmeleri

  Authors: Lokman TAY

 41. Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin İmge Çözümleme ve Uygulamada Görsel Kültür Algılarının Belirlenmesi

  Authors: Hatice Kübra ÖZALP