ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KUFE’DE HANEFİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE MEDİNE HADİSÇİLİĞİ How Hanafism Came to Originate in Kûfe and Traditionalism in Madina

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 261-294

Keywords : Kûfe; Hanefi; Medine; Hadis;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İslam hukukundaki Hanefî ve Mâlikî şahıs ekollerinin, erken dönem Kûfe ve Medine bölgesel okullarından doğduğu ifade edilmektedir. Gelişen Maliki içtihadlarının bölgesel zemini, el-Müdevvene gibi eserlerde mevcut iken; erken dönem Hanefi eserleri, Ebû Hanîfe ve onun öğrencilerine odaklanmaktadır. Bu sebeple [mezhebin] bölgesel ortamını tespit etmek oldukça zordur. Halîfe İbn Hayyât'ın ve İbn Sa'd'ın biyografik sözlükleri [tabakât], Kûfe'de, Hicaz bölgesiyle aynı oranda faal muhaddis/gelenekçi olduğunu göstermektedir. Üstelik, İbn Sa'd'ın Tabakât'ı, onun Hanefî mezhebini Kûfe ile değil Bağdat ekolü olarak değerlendirdiğini ortaya koymaktadır. Fesevî'nin Kitâbü'l-Ma'rife ve't-Târîh adlı eseri, Hanefî hukukunun Kûfe arka planının -daha genel olarak Kûfe'nin re'y ile, Medine'nin hadis ile tanımlanmasının- ancak IX. yüzyılın sonlarında ortaya çıktığını belirtmektedir.

Last modified: 2018-07-24 22:53:42